Hình ảnh hoạt động;hahd

Display portlet menu
end portlet menu bar